Thủ tục cấp thẻ luật sư

Luật 20/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật luật sư và văn bản hướng dẫn đã quy định về thủ tục cấp thẻ luật sư. Cấp thẻ hành nghề luật sư.

Thủ tục cấp thẻ luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Căn cứ pháp lý:
+ Luật 20/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật luật sư;
+ Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư.

– Điều kiện thực hiện thủ tục:
+ Chủ thể phải trải qua khóa đào tạo nguồn luật sư tại Hoac viện Tư pháp;
+ Đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại các tổ chức hành nghề luật sư trong vòng 18 tháng;
+ Trải qua một kỳ kiểm tra ở tầm quốc gia do Bộ tư pháp tổ chức.
– Tên thủ tục:
Thủ tục cấp thẻ luật sư;
– Lĩnh vực: Quản lý luật sư;
– Cơ quan thực hiện: Vụ Bổ trợ tư pháp;
– Trình tự thực hiện: Trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư.
– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Liên đoàn luật sư Việt Nam;
– Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư;
– Số lượng hồ sơ: Không quy định;
– Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp Thẻ luật sư không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư;
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư;
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Liên đoàn luật sư Việt Nam;
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ luật sư;
– Lệ phí (nếu có).

» Mẫu giấy đề nghị cấp thẻ luật sư

» Hồ sơ gia nhập đoàn luật sư thành phố Hà Nội