Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình?

Luật sư bảo hộ chúng tôi có thể cho chúng tôi biết là Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình hay không?

Luật sư bảo hộ: Theo quy định tại Điều 90 quy định về việc cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình thì không chịu sự giới hạn bởi 30% tổng số cổ phần đã bán của công ty.

Khác với Điều 91 là Công ty chủ động yêu cầu cổ đông bán lại cho Công ty cổ phần của họ thì mới bị hạn chế bởi tỷ lệ 30%.

Điều 90 quy định: cổ đông phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại công ty (ví dụ như đề án tái cấu trúc lần này) thì có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Điều 90 không giới hạn tỷ lệ.

Nhưng lưu ý rằng cổ đông phản đối đó gửi yêu cầu bằng văn bản đến công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định.

Quy định về thành viên HĐQT.

Hỏi: Chúng tôi muốn biết về quy định về thành viên HĐQT trong công ty cổ phần? Chúng tôi có thể quy định về tiêu chuẩn thành viên trong điều lệ công ty được không?

Luật sư bảo hộ:  Tiêu chuẩn để là thành viên HĐQT hoàn toàn do Điều lệ Công ty quy định.

Nên doanh nghiệp có quyền yêu cầu sửa Điều lệ như ý doanh nghiệp muốn.

Nhưng phải tuân thủ trình tự và thủ tục luật định.

Luật hiện hành là Luật DN 2005 quy định: số lượng thành viên HĐQT có thể do điều lệ quy định.

Vậy thì 3, 4 hay 5 là tùy vào điều lệ. Nếu hiện tại điều lệ đang quy định là 5 mà DN muốn là 4 thì cổ đông yêu cầu sửa điều lệ thành 4.

Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm theo luật định.

Hết nhiệm kỳ mà HĐQT mới chưa được bầu thì HĐQT cũ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi có HĐQT mới.

>> Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp