Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng. Luật An Ninh cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho các cá nhân, doanh nghiệp. Thông qua việc tư vấn sẽ đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng, lường trước những vấn đề có thể phát sinh trong quan hệ giao kết nhằm đảm bảo quyền lời hợp pháp của khách hàng trong giao dịch.

1. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp:

– Soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.

– Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

2. Một số loại hợp đồng công ty tư vấn soạn thảo:
– Hợp đồng kinh tế;
– Hợp đồng thương mại;
– Hợp đồng đầu tư;
– Hợp đồng dân sự;
– Hợp đồng lao động;
– Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh;
– Hợp đồng hợp đồng liên doanh;
– Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;
– Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…
– Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
– Hợp đồng mua bán;
– Các dịch vụ tư vấn luật khác có liên quan đến hợp đồng.

3. Tư vấn giải quyết những vấn đề có thể gặp phải khi thực hiện hợp đồng:
– Tư vấn pháp luật liên quan tới lĩnh vực hợp đồng đề cập.
– Phân tích rủi ro và thẩm định hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết, sau khi ký kết.
– Soạn thảo hợp đồng, rà soát các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu.
– Tư vấn, đại diện theo ủy quyền tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.
– Biên dịch, phiên dịch các văn bản hợp đồng và hồ sơ pháp lý liên quan.
– Tư vấn pháp luật tố tụng, đại diện tham gia thương lượng, đàm phán để đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng tại cơ quan Tòa án, Trọng tài thương mại.

» Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự

» Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho cá nhân, doanh nghiệp:
Cung cấp thông tin ban đầu để chúng tôi tư vấn và báo phí, soạn thảo hợp đồng.