Tư vấn luật cho doanh nghiệp Logistic

Doanh nghiệp chúng tôi là công ty FDI về logistic và có câu hỏi như sau:

Theo thông tư: Số: 63/2014/TT-BGTVT có quy định : Các doanh nghiệp Vận tải phải nộp “ Báo cáo kết quả vận chuyển hàng tháng”

Chúng tôi muốn hỏi là quy định này bắt buộc với tất cả các doanh nghiệp vận tải, hay tùy theo mô hình doanh nghiệp mà có thể có doanh nghiệp cần nộp và có doanh nghiệp không cần nộp

Luật sư bảo hộ trả lời: Về vấn đề này, chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 65, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015, thì định kỳ chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng, đơn vị kinh doanh vận tải (bao gồm cả vận tải hàng hóa và vận tải hành khách) phải báo cáo tình hình hoạt động vận tải của tháng trước về Sở giao thông vận tải.

Mẫu báo cáo tại Phụ lục 31 và 32 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT như đính kèm (Trang 86 đến trang 88).

» Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật cho doanh nghiệp Logistic: