Mẫu hợp đồng thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự

Mẫu hợp đồng thuê luật sư bào chữa, khi khi cung cấp dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự, bên cung cấp dịch vụ và khách hàng phải thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Mẫu hợp đồng thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự để tham khảo:

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ
(Dùng cho vụ án hình sự)
Số: …/2018/HĐDVPL

Hợp đồng địch vụ pháp lý (trong vụ án hình sự) này (sau đây gọi là “Hợp đồng dịch vụ”) được lập và ký kết vào ngày… tháng… năm…………. giữa:

I. Khách Hàng
Ông (Bà):……….…………………………………………………………………..
Hộ chiếu/CMND số: …….………..do ………………………………………cấp ngày………………..
Địa chỉ: Số… đường ……………..……….., quận ………… Thành phố……….
Điện thoại: ………………………   Địa chỉ e-mail: ……………………
(Sau đây gọi tắt là “Khách Hàng”)

II. Bên cung cấp dịch vụ
Văn phòng luật sư/ Công ty luật ………………………………………….
Địa chỉ: Số … đường …………, Phường …, Quận …………, Thành phố….
Điện thoại: 0983367068  – E-mail: ………………………………..
Mã số thuế: ……………………………….     Website: https://baohodoanhnghiep.com
Đại diện: Luật sư…………………………………………………………………………
(Sau đây gọi tắt là “Luật Sư”)

CÙNG THỎA THUẬN như sau:

Xuất phát từ việc ông/bà…………………..- chức vụ…………………………… bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra ……………. khởi tố, bắt tạm giam về hành vi ……………………………………………‘Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vào ngày……………

Về phần mình, bà………………… là vợ ông …………………….. (gọi tắt “Khách hàng”) mong muốn nhận được sự trợ giúp về mặt pháp lý của Văn phòng Luật sư………………… (gọi tắt “Luật sư”) nhằm tư vấn, bào chữa và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông ………………………….. trong quá trình tham gia tố tụng hình sự từ giai đoạn điều tra cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Gia đình của Khách Hàng đề nghị và Luật Sư đồng ý cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách Hàng với tư cách là luật sư của Khách Hàng với các công việc cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ (Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự)

(1) Nghiên cứu tài liệu, hồ sơ do Khách hàng cung cấp và Luật sư được sao chụp trong quá trình tham gia tố tụng trong vụ án nhằm đánh giá về mặt pháp lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo trình tự sơ thẩm; đề xuất quan điểm và định hướng giải quyết vụ án phù hợp với yêu cầu hợp pháp của Khách hàng;

(2) Tư vấn và soạn thảo các văn bản cho Khách hàng, thân nhân gia đình của Khách hàng hoặc với tư cách là người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông ……………………….. gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan chức năng có thẩm quyền; theo dõi, thúc đẩy tiến trình và yêu cầu giải quyết các vấn đề liên quan vụ án theo trình tự sơ thẩm; đưa ra các kiến nghị về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông ………………………. trong các giai đoạn tố tụng cấp sơ thẩm;

(3) Cử Luật sư …………..……………. và Luật sư …………..……………. thuộc Văn phòng luật sư/ Công ty luật ……………..…………………….. tham gia trực tiếp các buổi làm việc, hỏi cung theo lịch và chấp thuận của Cơ quan Cảnh sát điều tra………………..…… và Viện kiểm sát nhân dân …………….………..; hướng dẫn cho ông …………….…………. các nội dung cần chuẩn bị cho phiên tòa sơ thẩm;

(4) Cử Luật sư ………….………. và Luật sư ……………………….. trực tiếp tham gia tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân có thẩm quyền với tư cách người bào chữa nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông ………………….………

Điều 2.  Nghĩa Vụ của Khách Hàng (Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự)

2.1. Cung cấp cho Luật Sư đầy đủ và kịp thời các tài liệu, thông tin, dữ kiện liên quan đến vụ án; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các tài liệu, thông tin và dữ kiện cung cấp cho Luật Sư cũng như các quyết định khác biệt với tư vấn của Luật Sư;

2.2. Thông tin đầy đủ cho Luật sư kế hoạch làm việc theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để thuận tiện bố trí luật sư cùng tham dự hoặc tư vấn kịp thời; tôn trọng và chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia tại các giai đoạn tố tụng cấp sơ thẩm;

2.3. Không thay đổi người tư vấn, bào chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông ……………..……………. nếu không có sự thống nhất thỏa thuận bằng văn bản giữa Luật sư và Khách hàng.

2.4. Thanh toán phí tư vấn cho Luật Sư theo quy định tại Điều 4 Hợp Đồng này.

Điều 3. Nghĩa Vụ của Luật Sư (Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự)

3.1 Nghiên cứu các tài liệu, thông tin, dữ kiện liên quan đến các nội dung, vấn đề phát sinh từ vụ án do Khách Hàng cung cấp; tận tâm, làm hết sức mình trong khuôn khổ pháp luật quy định nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của ông…………………..…..;

3.2 Chịu trách nhiệm nghề nghiệp về nội dung tư vấn, tham gia các buổi làm việc, hỏi cung tại giai đoạn tố tụng cấp sơ thẩm và tham gia phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nhằm tư vấn, bào chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông………………….……;

3.3 Xuất hóa đơn tài chính cho các khoản phí luật sư do Khách hàng thanh toán theo các giai đoạn được quy định tại điều 4.2 của Hợp đồng này.

3.4 Giữ bí mật thông tin do Khách Hàng cung cấp, trừ trường hợp được Khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 4.  Phí luật sư và Thanh Toán ((Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự)

4.1. Các Bên thỏa thuận phí luật sư tư vấn và tham gia tố tụng trọn gói cho toàn bộ phạm vi các công việc được qui định tại Điều 1 cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân có thẩm quyền là ……000.000 đồng (……………………….triệu đồng Việt Nam), trong đó bao gồm cả mức phí luật sư tham gia tố tụng theo Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (sửa đổi) và 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).

4.2. Khoản phí luật sư tư vấn và tham gia tố tụng nói trên được Khách hàng thanh toán cho Luật sư theo các giai đoạn sau đây:

– Giai đoạn 1: Thanh toán số tiền …..000.000 đồng (…………….. triệu đồng Việt Nam) sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra………… chính thức cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho Luật sư.

– Giai đoạn 2: Thanh toán số tiền ….000.000 đồng (………..……triệu đồng Việt Nam) sau khi Khách hàng/Luật sư nhận được Bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra……………

– Giai đoạn 3: Thanh toán số tiền …..000.000 đồng (…………….… triệu đồng Việt Nam) sau khi Khách hàng/Luật sư nhận được Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân…………….

– Giai đoạn 4: Thanh toán số tiền còn lại …….000.000 đồng (…………… triệu đồng Việt Nam) sau khi Tòa án nhân dân có thẩm quyền ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

4.3. Khoản phí luật sư nói trên không bao gồm các khoản chi phí vé máy bay, ăn ở tại khách sạn trong thời gian làm việc, tham dự các buổi hỏi cung theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng ngoài phạm vi thành phố…………………

4.4. Khoản phí luật sư nói trên được Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng, với thông tin chi tiết như sau:

– Chủ tài khoản: Văn phòng luật sư/Công ty luật …………………………..
– Số tài khoản: …………………………………
– Tên Ngân hàng: ………………………………………………………………
Phòng giao dịch số…, đường……………., phường…, quận ……………., TP. …

Điều 5.  Điều Khoản Chung (Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự)

5.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi luật sư hoàn thành các công việc được qui định tại Điều 1 Hợp Đồng này hoặc đương nhiên được thanh lý sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm.
5.2. Trong trường hợp ông………………….…. không đồng ý với quyết định của Bản án sơ thẩm, quyết định kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền, các bên có thể thỏa thuận ký Phụ lục hợp đồng để tiếp tục trợ giúp pháp lý cho ông………….……… trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

5.3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên không thương lượng, hòa giải được, Tòa Dân sự Tòa án nhân TP……………..………. là Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam.

5.4. Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt, Luật sư giữ một (01) bản, Khách hàng giữ một (01) bản

          KHÁCH HÀNG                                                  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

        Ông/Bà………………………..                                   Luật sư…………………Trường VP

» Dịch vụ luật sư bào chữa

» Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Liên hệ thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự: