Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                      …………….., ngày …… tháng …… năm 20….

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Kính gửi:  Công ty luật……………………………………………………………………………….
Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………..
Số CMND:……………………………………..cấp ngày: ……………………………………………
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày một việc như sau:
(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Công ty luật………………………………………………. cử luật sư (nếu mời đích danh luật sư nào thì ghi tên luật sư đó, nếu không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc con, vợ, chồng… tôi) trong giai đoạn……………………………. (ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong giai đoạn nào: điều tra, truy tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận ưng thuận của Công ty luật ……………….,ngày……tháng……..năm………..
(người viết đơn ký và ghi rõ họ tên)

 

Dowload: Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

» Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mời luật sư bào chữa: