Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng mã số mã vạch

Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng mã số mã vạch. Khi đăng ký mã số mã vạch, sử dụng mã số mã vạch được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, liên tục:
– Tổng cục TCĐLCL (Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) thực hiện giám sát việc sử dụng MSMV theo quy định tại Chương III của Quy định này và theo các tiêu chuẩn, quy định khác có liên quan.
– Khi phát hiện việc sử dụng MSMV chưa đúng quy định, cơ quan giám sát có trách nhiệm nhắc nhở và hướng dẫn tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thực hiện đúng các quy định hiện hành.
– Khi phát hiện có vi phạm trong việc sử dụng MSMV, cơ quan giám sát có trách nhiệm kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
– Việc xử phạt vi phạm được thực hiện như sau: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
– Sử dụng trái phép mã số mã vạch quốc gia mà không đăng ký mã số mã vạch;
– Sử dụng mã số mã vạch của doanh nghiệp khác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp mà không được chủ doanh nghiệp đó cho phép.
– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền.
Hình thức xử phạt bổ sung:
– Tịch thu sản phẩm, hàng hoá có mã số mã vạch vi phạm đối với hành vi sử dụng trái phép mã số mã vạch quốc gia.
Các biện pháp khắc phục hậu quả:
– Buộc tiêu huỷ nhãn hàng hoá có in mã số mã vạch vi phạm đối với hành vi sử dụng trái phép mã số mã vạch quốc gia;
– Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đã cấp cho doanh nghiệp không đúng thẩm quyền.

» phí duy trì mã số mã vạch hàng năm

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch