Nộp phí duy trì mã số mã vạch hàng năm

Nộp phí duy trì mã số mã vạch hàng năm cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – GS1 Việt Nam, Phí nộp sau khi đã được cấp sử dụng mã vạch nộp hết năm đầu vì đã nộp cùng khi làm hố sơ đăng ký. Hàng năm nộp trước ngày 30/6 của năm tiếp theo. Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu,

Mức nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch, thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:
Phí duy trì nộp ở đâu?, Mức phí được tính theo loại mã vạch như nào?

BẢNG MỨC NỘP PHÍ DUY TRÌ MÃ SỐ MÃ VẠCH HÀNG NĂM

TT Loại mã Phí duy trì (đồng)
1 Mã doanh nghiệp GS1
a 7 chữ số (để tạo 1 -> 100.000 loại sản phẩm) 2.000.000
b 8 chữ số (để tạo 1 -> 10.000 loại sản phẩm) 1.500.000
c 9 chữ số (để tạo 1 -> 1.000 loại sản phẩm) 800.000
d 10 chữ số (để tạo 1 -> 100 loại sản phẩm) 500.000
2 Mã địa điểm toàn cầu GLN (một mã) 200.000
3 Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số  GTIN-8 (một mã) 200.000
4 Xác nhận mã nước ngoài
a Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm
b Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm

Lưu ý – Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp hoặc xác nhận sử dụng mã sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

Doanh nghiệp có thể nộp phí duy trì mã số mã vạch hàng năm.

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
STK: 122000064913
Đơn vị hưởng: TRUNG TAM MA SO MA VACH QUOC GIA
Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội
(thông tin này cập nhật ngày 9/10/2020)

Lưu ý:
1) Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp – theo Giấy chứng nhận do Tổng cục TCĐLCL cấp – vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ số được cấp của doanh nghiệp: 893……………..…).

2) Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm.

» Mã số mã vạch hàng hóa các nước

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ nộp phí duy trì Mã số mã vạch:
Cần nộp phí duy trì mã số mã vạch hàng năm doanh nghiệp cần thực hiện để tránh các rủi do pháp lý không đáng có.

GS1 Vietnam
Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia
ĐC: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900 636 218
Email: info@gs1vn.org.vn