Thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch

Thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch. Sau khi doanh nghiệp được cấp mã số mã vạch hàng hóa. Trong trường hợp có nhu cầu tạm ngừng/ ngường sử dụng mã số mã vạch có thể xin ngừng sử dụng mã số mã vạch.

Theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch muốn ngừng sử dụng mã số mã vạch phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cho Tổng cục Tổng cục đo lường chất lượng thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tổng cục Tổng cục đo lường chất lượng ra quyết định thu lại mã số đã cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch và công bố rộng rãi cho các tổ chức có liên quan biết.

1. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở/ hoặc qua đường bưu điện:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

2. Số lượng hồ sơ, thành phần hồ sơ
– Số lượng hồ sơ: 1 bộ
– Thành phần hồ sơ:
+ Công văn xin ngừng sử dụng.
+ Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có).
+ Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.

3. Thời hạn giải quyết:
+ 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân giải thể hoặc không có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

7. Lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch. Thông tư Số: 16/2011/TT-BKHCN ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2011 sửa đổi một số điều

Download Mẫu đơn xin ngừng sử dụng Mã số mã vạch

» Thủ tục thu hồi Mã số mã vạch của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thực hiện làm thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch để tránh các rủi do pháp lý không đáng có sau này.