Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ để được cấp giấy chứng nhận sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người.

Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ), là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…

Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại.

Để bảo hộ hãy lựa chọn loại hình đăng ký sở hữu trí tuệ:
Để được xác lập quyền sở hữu trí tuệ thì việc đăng ký sở hữu là cần thiết

Loại hình 1: Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu:
Bảo hộ tại Việt Nam, nước ngoài;
+ Đăng ký thương hiệu dịch vụ
+ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
+ Đăng ký logo
+ Đăng ký slogan;
+ Đăng ký Nhãn hiệu tập thể
+ Đăng ký
Chỉ dẫn địa lý

Loại hình 2: Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan.
Xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại cục bản Quyền tác giả Việt Nam và sở hữu trí tuệ trên thế giới.
+ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả;
+ Đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả;

Loại hình 3: Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;

Loại hình 4: Đăng ký Sáng chế
Đăng ký bảo hộ Sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài;
– Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
– Đăng ký bảo hộ giống cây trồng, vật nuôi.
– Thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Tất cả các đối tượng đăng ký bảo hộ sỡ hữu trí tuệ trên là một  phần tài sản trí tuệ mang tính độc lập tương đối trong tài sản trí tuệ, mà mục đích bảo hộ là khác nhau giới hạn và phạm vi bảo hộ.
Khi đăng ký bảo hộ cho đối tượng nào thì chỉ được bảo hộ cho đối tượng đó.

» Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ: