Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu là tài liệu để đăng ký nhãn hiệu. mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan tới nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được ban hành kèm theo Phụ Lục A Mẫu 04- NH.

Mẫu tờ khai gồm có 04 trang:

+ Trang 1: thể hiện: Mẫu nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, thông tin đại diện của chủ đơn (nếu có); thông tin của chủ đơn.

+ Trang 2: thể hiện các căn cứ để hưởng quyền ưu tiên, Lệ phí nộp đơn, số lượng các tài liệu nộp kèm theo bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

+ Trang 3: thể hiện phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Trang 4: thể hiện các chủ đơn khác (nếu có) và các loại tài liệu khác.

Download: Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

» Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu và logo